Versie September 2019

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Emma Emerelle Fotografie, KvK 67832083, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 7. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

Presentatie per mail van de foto's kennen een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
De foto's dienen binnen 1 maand na versturing van de mail uitgekozen te worden. De opdrachtgever ontvangt eenmalig na 2 weken een herinnering om foto's uit te kiezen. Als er na 1 maand nog geen keuze is door gegeven, kan de pakket inhoud gewijzigd worden naar eventueel nieuwe inhoud die op de website staat vermeld.

Vanaf het moment dat de mail met foto’s is verstuurd heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.

De uitgekozen digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze uitgekozen zijn, tevens in jpg-formaat via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd.

Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail of chat bericht gecommuniceerd.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 12.9)

 

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever moet de opdracht voorafgaand aan de opdracht online bestellen en betalen via de website van de fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen. 
Het overige bedrag van het totaalbedrag dient contant te worden betaald tijdens de fotoshoot.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 13. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Emma Emerelle Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden fotoreis 

Emma Emerelle is niet verantwoordelijk voor ongevallen of fysieke schade aan mens en dier. Emma Emerelle is ook niet verantwoordelijk voor materiële schade.

- De klant ontvangt een factuur met het betaalde bedrag nadat de boeking heeft plaats gevonden via de website. Als het bedrag niet betaald wordt binnen de afgesproken periode, kan Emma Emerelle the boeking annuleren en de plek vrij maken.

- De aanbetaling van 25% moet betaald worden nadat Emma Emerelle contact heeft opgenomen met verzoek tot betaling. Na de aanbetaling ben je verzekerd van een plek voor de reis.

- De overige 75% van het volledige bedrag moet betaald worden volgens het volgende schema:

25% voor 1 april

50% voor 1 augustus

- Als Emma Emerelle een verzoek tot betalen verstuurd binnen 6 weken voor de start van de fotoreis, moet het hele bedrag volledig worden betaald.

- Als de klant annuleert, wordt de aanbetaling niet geretourneerd tot dat de vrij gekomen plek van de klant weer is opgevuld.

- Als de klant annuleert 1 maand of minder voor de fotoreis begint, zal het volledige bedrag niet geretourneerd worden, tot dat de vrij gekomen plek van de klant weer is opgevuld.

- Als de weersverwachting slecht is, zal de fotoreis als nog plaats vinden. Er zullen genoeg momenten zijn om activiteiten te verplaatsen.

- De klant is zelf verantwoordelijk voor een geldige identiteit kaart.

- De klant is zelf verantwoordelijk voor een eventuele reis verzekering.

- De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de heen en terug reis naar Polen.

- De klant heeft geen toestemming om gegeven informatie bestanden door te sturen, te kopiëren of te publiceren.

- De gemaakte foto's zijn in eigendom van de klant. De klant heeft toestemming om deze foto's te gebruiken voor hun portfolio. Als de foto's gebruikt worden voor iets anders dan hun portfolio, moet hier eerst toestemming voor gevraagd worden aan Emma Emerelle

- Emma Emerelle heeft toestemming om gemaakte foto's van klanten te gebruiken voor haar eigen advertentie doeleinden.

- Als de klant niet tevreden is nadat de fotoreis heeft plaats gevonden, krijgt de klant geen terugbetaling. De klant kan een klacht sturen tot 14 dagen na de fotoreis. Emma Emerelle zal hierover een beslissing maken wat te doen met de klacht.

- Emma Emerelle zal nooit persoonlijke informatie doorgeven aan derde partijen of publiceren.